Werkwijze


Aanmelding

U kunt zich telefonisch of met email aanmelden bij de praktijk.

Vervolgens bespreek ik in een korte telefonische screening met u om welke klachten of problematiek het gaat, of psychotherapie een passende vorm van hulp is en of uw problematiek in mijn praktijk behandeld kan worden.

 

Aanmelding voor psychologische behandeling of psychotherapie is mogelijk na verwijzing door de huisarts. Bespreek uw klachten met uw huisarts zodat deze u gericht kan verwijzen voor basis GGZ of specialistische GGZ. De  basis GGZ is bedoeld voor cliënten met lichte tot matige problematiek. Bij de specialistische GGZ gaat het om specialistische behandeling van complexere psychische aandoeningen.

De huisarts is verplicht op de verwijsbrief te vermelden of de verwijzing voor de basis GGZ of de specialistische GGZ is, inclusief de vermoedelijke diagnose*.

  

Intake

In de eerste gesprekken (intakefase) worden uw problemen en klachten in kaart te krijgen, worden er vragenlijsten afgenomen en wordt een DSM-V diagnose vastgesteld. Ik zal u vragen stellen over uw huidige situatie, achtergrond en de problemen die op dat moment spelen en waar u last van heeft. Wanneer duidelijk is geworden wat er speelt, kan op grond hiervan een plan van aanpak (een behandelplan) opgesteld worden. Hierin komen we overeen wat het doel zal zijn van de therapie en wat gedaan kan worden om dit doel te bereiken en voor welk behandeltraject gekozen wordt.

 

Behandeling

Vervolgens start de behandeling aan de hand van geformuleerde behandeldoelen en de gekozen therapie. Gaandeweg het verloop van de behandeling zal deze geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. 

 

Uitwisseling gegevens met de huisarts tevens verwijzer

Na de intake en bij afsluiting van de behandeling wordt uw huisarts schriftelijk geïnformeerd over respectievelijk uw aanmeldklachten, de gestelde diagnose, het behandelplan en het therapieresultaat. Als u niet wilt dat deze informatie uitgewisseld wordt met uw huisarts, kunt u dit bij aanvang van de therapie kenbaar maken.

Indien nodig wordt nog op andere momenten informatie uitgewisseld met uw huisarts, bijvoorbeeld als gaandeweg het traject medicatie geïndiceerd blijkt of als u meer of andere zorg nodig heeft. Ook wordt de huisarts geraadpleegd voor advies bij co-morbide (tegelijk aanwezig zijnde) lichamelijke klachten/aandoeningen.

 

Vragenlijsten

Om het effect van de therapie te meten wordt u op enkele momenten in het behandeltraject gevaagd een vragenlijst in te vullen via het programma Embloom. De uitslag wordt met u besproken.

 


Therapievormen

Vormen van therapie die toegepast worden zijn:

- Schematherapie

- Kortdurende Psychodynamische Steungevende Psychotherapie (KPSP)

- Cliëntgerichte Psychotherapie

- Cognitieve gedragstherapie

- EMDR-therapie

 

 
E-health en online therapie

De toepassing van E-health kan onderdeel zijn van uw behandeling. U kunt ook kiezen voor een volledige E-health behandeling. Met E-health wordt bedoeld het gebruik van internet voor uw behandeling. Hiervoor zijn specifieke modules ontworpen, gericht op uw klachten, welke u thuis maakt en welke wij samen bespreken. Ik maak hiervoor gebruik van het programma Embloom.

Het kan zijn dat uw voorkeur uitgaat naar gesprekken via beeldbellen/online therapie en u niet naar de praktijk komt. Dit is ook (geheel of gedeeltelijk) mogelijk. Ik maak hierbij gebruik van een beveiligde toepassing en zal u informeren hoe dit in zijn werk gaat.

 

 

* In de verwijsbrief van de huisarts moet het volgende vermeld staan:

-uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum

-uw zorgverzekering en polisnummer

-uw BSN-nummer

-verwijzing naar de GBGGZ of de SGGZ

-vermoeden van een DSM-diagnose

-AGB-code van de huisarts

-praktijkstempel + handtekening van de huisarts